หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมยุวชนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมาแล้ว 2 ปีต่อเนื่อง จำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง แบ่งเป็นการฝึกอบรมสำหรับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 2 ครั้ง และการฝึกอบรมสำหรับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยเน้นการสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เน้นให้คิดวิเคราะห์แยกแยะ ทดลอง ออกแบบ หรือนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและชุมชน สามารถลงมือปฏิบัติจริงโดยนำความรู้ ทักษะกระบวนการ ไปแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับสังคมประเทศอาเซียน และสากล ซึ่งจากผลการประเมินการจัดโครงการในภาพรวมจากผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 (อ้างข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560-2561) โดยเยาวชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับเนื้อหากิจกรรมและเกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากผลการดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนให้คลอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมถึงมีการขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไปได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดขึ้นให้กับบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป

การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 5 วัน หลักสูตรจะประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้แก่บุคคลากรทางการศึกษาการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร เพื่อให้บุคคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. 2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ
  3. 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านในการจัดการสิ่งแวดล้อม