หลักการและเหตุผล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดขึ้นให้กับบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 5 วัน หลักสูตรจะประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. 2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ
  3. 3. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนวิชาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านในการจัดการสิ่งแวดล้อม