About Image

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 13 -17 สิงหาคม 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดขึ้นให้กับบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ อาจารย์ ครู ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้สามารถนำองค์ความรู้นั้นๆ ไปลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้ ทักษะ กระบวนการ ไปช่วยแก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาเกี่ยวกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบต่อไป

Read More

Downloadเอกสาร

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ MS Word

ดาวโหลด

ดาวโหลดใบสมัคร

ดาวโหลดใบสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf

ดาวโหลด

ดาวโหลดเอกสารโครงการ

ดาวโหลดเอกสารโครงการในรูปแบบไฟล์ pdf

ดาวโหลด

Contact Us