แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2563-2567 ดาวโหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 (ฉบับทบทวน) ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดาวโหลด
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ดาวโหลด
กระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์ ดาวโหลด

รายงาน

PA

2559

2558

2557

2556

2552-2555

เอกสารอื่นๆ จากงานนโยบายและแผน