23 พค 62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “The 1st International PhD Conference on Environment” ซึ่งจัดขึ้นโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (นานาชาติ) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกของแต่ละหลักสูตรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการได้ต่อไป ณ ห้องประชุม 4226 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา