10 พ.ค. 62 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "วันปาฐกถาเกียรติยศและเสวนาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน" ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กวี ไกรระวี ประธานกรรมการจัดกิจกรรม กล่าวรายงาน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวสดุดี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ “ปฐมบทแห่งวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา,กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา และการเสวนาพิเศษ “สืบสานงานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์” โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ ผศ.วีระชาติ มัตติทานนท์ ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ อ.ดร.รมณีย์ ทองดารา เป็นผู้ร่วมเสวนา และ ผศ.ดร.กวี ไกรระวี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน (ห้อง 6450) ชั้น 4 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล