• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Image

MU-EN camp 2023

โครงการ “การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเยาวชนและครูผู้สอน

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2566

ขอเชิญอาจารย์และน้องๆ ที่เข้าร่วมค่ายเข้าร่วมกลุ่มไลน์โดยการแสกน QR Code ด้านล่างนี้ค่ะ

Image

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
06.00 – 08.30 น
เยาวชนลงทะเบียน พร้อมรับอาหารเช้า
ลานวงกลม อาคาร 4 ชั้น G
08.30 – 09.00 น.
กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย อาจารย์ ดร. วิชญา รงค์สยามานนท์

แบบประเมิน: https://forms.gle/GbRBPcJMwrZFNSXR9

ห้องประชุมศาสตรเมธีดร.พงศ์ พิศน์ปิยะพงศ์อาคาร 4 ชั้น 2 (4228)
09.00 – 10.00 น.
พิธีเปิดค่ายฯ
 • ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะสิ่งแวดล้อมฯ และ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดย อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี ประธานโครงการฯ
 • กล่าวต้อนรับเยาวชน และ กล่าวเปิดโครงการฯ โดย คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผู้แทน
 • พิธีมอบหมวก
 • ถ่ายภาพหมู่
ห้องประชุม 4218 (พิเศษ) เล็ก มอญ อาคาร 4 ชั้น 2
10.00 – 11.00 น.
บรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 13
เรื่อง "ลดโลกร้อน นอนสบาย"
โดย รองศาสตราจารย์ดร. นพพล อรุณรัตน์
ห้องประชุมศาสตรเมธีดร.พงศ์
พิศน์ปิยะพงศ์อาคาร 4 ชั้น 2
(4228)
10.00 – 11.00 น.
บรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 13
เรื่อง "ลดโลกร้อน นอนสบาย"
โดย รองศาสตราจารย์ดร. นพพล อรุณรัตน์ และ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย

แบบประเมิน: https://forms.gle/9tiA7Zsg3xKFaTmFA

ห้องประชุมศาสตรเมธีดร.พงศ์
พิศน์ปิยะพงศ์อาคาร 4 ชั้น 2
(4228)
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องอาคาร 4 ชั้น 1
13.00 น.
ออกเดินทางจากคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ไป ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) (รับอาหารว่างบนรถ)
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.
บรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 15 เรื่อง “เขาใหญ่” ป่ามรดกโลก โดย นายเกรียงศักดิ์จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

แบบประเมิน: https://forms.gle/R1DyPLNhHfoGpWP76

ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
21.00 น.
เข้าที่พัก

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
07.00 – 08.00 น
กิจกรรมส่องนก
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
08.00 – 09.00 น
รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น.
เดิน Trail เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 ระยะทางเดินประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
13.00 – 16.00 น.
เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ - นักสืบสายน้ำ
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
16.00 – 18.00 น.
เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
19.00 – 21.00 น.
กิจกรรมศึกษาชีวิตสัตว์กลางคืน ส่องสัตว์
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
21.00 น.
เข้าที่พัก

แบบประเมิน :  https://forms.gle/K5HJ4GqXxP1N1YgLA

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
07.00 – 08.00 น
กิจกรรมส่องนก
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
08.00 น.
ออกเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
10.00 – 12.00 น.
ฟังบรรยายจากศูนย์กำรเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
 • โซน 1 Plaza Nova ลานผู้กล้ำ เป็นจุดลงทะเบียน
 • โซน 2 Lamtakong Energy Quest ภารกิจพิชิตดินแดนพลังงำน
 • โซน 3 New Frontier ดินแดนพลังงาน เป็นดินแดนแห่งพลังงานหมุนเวียน
 • โซน 4 New Discovery ดินแดนพลังงานแห่งอนาคต นำเสนอพลังงานไฮโดรเจนพลังงานบริสุทธิ์แห่งอนาคต ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง 3 วัน--เวลา กิจกรรม สถานที่
 • โซน 5 EGAT Energy Quest ภารกิจผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
 • โซน 6 The Balance ฐานบัญชาการสมดุลพลังงาน เป็นการสร้างสมดุลด้านพลังงาน ทั้งระบบผลิต ส่ง และกำรใช้ไฟฟ้ำ
 • โซน 7 The Happiness of Lamtakong ม่วนซื่น ลำตะคอง และเยี่ยมชมเขื่อนลำตะคอง

แบบประเมิน:  https://forms.gle/XW4ehCZjJbPbXLbXA

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
12.00 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
15.00 – 16.00 น.
บรรยาย หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 12
 • วัฏจักรชีวิตของขยะ
 • การคัดแยกขยะในชีวิตประจาวัน
 • เทคนิคการลดปริมาณขยะ

โดย อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี และ อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
16.00 – 18.00 น.
กิจกรรมการนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปลงมือปฏิบัติ (แบ่งกลุ่ม)
 • วัฏจักรชีวิตของขยะ
 • การคัดแยกขยะในชีวิตประจาวัน
 • เทคนิคการลดปริมาณขยะ

โดย อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี , อาจารย์ ดร. ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ

แบบประเมิน:  https://forms.gle/aDHZsC8WgJTxfWnn8

ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
18.00 – 19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
19.00 – 21.00 น.
เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
21.00 น.
เข้าที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566

เวลา
กิจกรรม
สถานที่
07.00 – 08.00 น
กิจกรรมส่องนก
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
09.00 – 12.00 น.
นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ละกลุ่ม
ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
12.00 – 12.30 น.
พิธีปิดค่ายฯ
อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานผลสำเร็จโครงการ
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ
- รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้ และ อาจารย์ ดร. แพรวา วงษ์บุรี ประธานโครงการฯ ร่วมมอบเกียรติบัตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้ กล่าวปิดค่ายฯ
- ถ่ายรูปหมู่
12.30 - 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล
18.00 น.
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา

แบบประเมินภาพรวมโครงการ :  https://forms.gle/uYd3AGU2ATHuYUZAA


© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.