• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิทินกิจกรรม

อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

(UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์สู่ยุคศตวรรษที่ 21 รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับสมรรถนะกำลังคนตามพันธกิจและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การใช้อากาศยานไร้คนขับในงานสำรวจติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และข้อมูลระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจและจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่อไป

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ปัจจุบัน อากาศยานไร้คนขับได้เข้ามามีบทบาทในการสำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจพื้นที่การเกษตร การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ถูกบุกรุก การลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงที่มีการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า เป็นต้น

หลักสูตร อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือ เช่น DroneDeploy หรือ Pix4Dcapture วางแผนและบินสำรวจข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้โปรแกรม เช่น Pix4Dmapper, Agisoft Metashape 

หรือ WebODM ประมวลผลข้อมูลภาพเพื่อผลิต 3D Point Cloud, Digital Surface Model, Digital Terrain Model, Orthomosaic, Contour Lines หรือ 3D Textured Model สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การศึกษาและประเมินระบบนิเวศป่าไม้ หรือการสำรวจแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เป็นต้น ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการบินสำรวจและการประมวลผลข้อมูลทุกขั้นตอนด้วยตนเอง จนสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • สามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับได้ด้วยตนเอง
 • สามารถใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับวางแผนและบินสำรวจข้อมูลได้
 • สามารถใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูล เพื่อผลิต 3D Point Cloud, Digital Surface Model, Digital Terrain Model, Orthomosaic, Contour Lines หรือ 3D Textured Model
 • สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คขับในการศึกษาและประเมินระบบนิเวศป่าไม้ หรือการสำรวจแหล่งอาหารของสัตว์ป่าได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่ต้องการเรียนรู้การใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น พื้นที่ป่า สัตว์ป่า ไฟป่า เหมืองแร่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

วิธีการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฎี
  • การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • หลักการรังวัดด้วยภาพถ่าย
  • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพอากาศยานไร้คนขับเพื่อการศึกษาและประเมินระบบนิเวศป่าไม้
 • ภาคปฏิบัติ
  • การใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับวางแผนการบิน
  • การฝึกควบคุมอากาศยานไร้คนขับขั้นพื้นฐาน
  • การใช้งานแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับบินสำรวจข้อมูลแบบอัตโนมัติ 
 • การประมวลผลข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อผลิต 3D Point Cloud, Digital Surface Model, Digital Terrain Model, Orthomosaic, Contour Lines หรือ 3D Textured Model
 • การใช้ข้อมูลภาพอากาศยานไร้คนขับเพื่อการศึกษาและประเมินระบบนิเวศป่าไม้

การประเมินผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้

 • เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ: DroneDeploy, Pix4Dcapture, Pix4Dmapper, Agisoft Metashape หรือ WebODM

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 20 คน (หากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 15 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร)

อัตราค่าลงทะเบียน: ท่านละ 6,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ: 2 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2565

สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมนิลกาญจน์ (2318) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

กำหนดการหลักสูตร

อากาศยานไร้คนขับสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

(UAV for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)

วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ (2318) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

*****************************************************************************

วัน / เวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

8.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 10.30 น.

บรรยาย: การประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

10.45 - 12.00 น.

บรรยายและปฏิบัติการ: การใช้แอปพลิเคชันมือถือหรือแท็บเล็ตสำหรับวางแผนการบินสำรวจข้อมูล

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

ปฏิบัติการ: การฝึกควบคุมอากาศยานไร้คนขับขั้นพื้นฐาน

คณะวิทยากร

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

14.45 - 16.00 น.

ปฏิบัติการ: การบินสำรวจข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบอัตโนมัติ

คณะวิทยากร

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

8.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 10.30 น.

ปฏิบัติการ: การประมวลผลข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อผลิต 3D Point Cloud, Digital Surface Model และ Digital Terrain Model

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

10.45 - 12.00 น.

ปฏิบัติการ: การประมวลผลข้อมูลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ เพื่อผลิต Orthomosaic, Contour Lines และ 3D Textured Model

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

บรรยายและปฏิบัติการ: การใช้ประโยชน์จากข้อมูลอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการศึกษาและประเมินระบบนิเวศป่าไม้

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

14.45 15.30 น.

บรรยายและปฏิบัติการ: การประยุกต์ใช้ข้อมูลอากาศยานไร้คนขับ สำหรับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

15.30 - 16.00 น.

อภิปรายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยอาจารย์ศิรสิทธิ์

วงศ์วาสนา

หมายเหตุ: 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 1. ผู้อบรมต้องนำโน้ตบุ๊กมาใช้ในการอบรมด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.