• +662 441 5000
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิทินกิจกรรม

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์สู่ยุคศตวรรษที่ 21 รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกำลังคนในประเทศ

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับสมรรถนะกำลังคนตามพันธกิจและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร โดยมุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ (Learning by doing) และเน้นการใช้งานโปรแกรมฟรีและโปรแกรมรหัสเปิด ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลระหว่างกัน เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ให้แก่หน่วยงานรัฐเอกชน องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ ตลอดจนผู้สนใจให้มีความรู้และทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษา (Use case) และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรจากทุกภาคส่วน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ หรือประชาชนที่สนใจ มีความรู้และทักษะการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • การสร้างสรรค์แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม หรือประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลระหว่างกัน

รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และได้เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร อาทิเช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งปกคลุมดินและการใช้ที่ดิน แหล่งกำเนิดมลพิษ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ทำให้การตัดสินใจและการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

หลักสูตร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือ เช่น ArcGIS Survey123, GeoODK Collect, QField หรือ Input สำหรับการสำรวจรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Ground survey) เพื่อการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เฉพาะแห่ง (Local scale) และสามารถนำข้อมูลจากการสำรวจไปเผยแพร่ในรูปของแผนที่บนเว็บไซต์ (Web map) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลอย่างคุ้มค่าและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมและแอปพลิเคชันฟรีหรือรหัสเปิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมด้วยตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • เข้าใจความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • เข้าใจกระบวนการทำงาน และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • สามารถใช้งานโปรแกรมฟรี โปรแกรมรหัสเปิด และแอปพลิเคชันในมือถือในงานสำรวจและแสดงผลข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคลากรจากหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ที่ต้องการเรียนรู้การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร หรืองานสำรวจด้านอื่น ๆ เช่น การสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านเมืองและชุมชน เป็นต้น และต้องการแสดงข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์

วิธีการฝึกอบรม

 • ภาคทฤษฎี
  • องค์ประกอบและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  • ระบบพิกัดและหลักการอ่านแผนที่เบื้องต้น
  • ลักษณะของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
  • กระบวนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  • เทคโนโลยี Web map
 • ภาคปฏิบัติ
  • การสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) และข้อมูลเชิงพื้นที่
  • การสำรวจข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันในมือถือ (QGIS + Mergin + Input)
  • การสร้างแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับใช้สำรวจข้อมูล (AppSheet)
  • การแสดงข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์ (qgis2web)

การประเมินผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้

 • เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วนและมีผลงานผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในภาคปฏิบัติ: QGIS, Mergin, Input, AppSheet และ qgis2web

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกิน 30 คน (หากผู้สมัครมีจำนวนไม่ถึง 20 คน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร)

ระยะเวลาดำเนินการ: 1 วัน ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน: ท่านละ 1,000 บาท

ลงทะเบียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH1DojdM9IaTuF1Y8Ml-VTdGBlOhPaSvNqtRFvmSFiDNruLA/viewform

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน: กรุณาชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันก่อนจะถึงวันจัดอบรม และโปรดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมายังอีเมล theerawut.chi@nahidol.ac.th พร้อมนำใบโอนเงินต้นฉบับมาในวันอบรมเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน

 • โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0 706 75-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทออมทรัพย์

สถานที่ดำเนินการ

ห้องบรรยาย 5 (4118) ชั้น 1 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กำหนดการหลักสูตร

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

(Geoinformatics for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

ณ ห้องบรรยาย 5 (4118) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

*****************************************************************************

 

วัน / เวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.30 น.

ปฏิบัติการ: การใช้ประโยชน์แผนที่ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

(QGIS + Plugins)

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่มตามอัธยาศัย

10.45 - 12.00 น.

ปฏิบัติการ: การสำรวจข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันในมือถือ

(QGIS + Mergin + Input)

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

ปฏิบัติการ: การสร้างแอปพลิเคชันในมือถือสำหรับใช้สำรวจข้อมูล

(AppSheet)

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่มตามอัธยาศัย

14.45 - 15.45 น.

ปฏิบัติการ: การแสดงข้อมูลแผนที่บนเว็บไซต์

(qgis2web)

นายธีรวุฒิ ชิยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

15.45 - 16.00 น.

อภิปรายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบประกาศนียบัตร

ทีมวิทยากร

หมายเหตุ:

 1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. ผู้อบรมต้องนำโน้ตบุ๊กมาใช้ในการอบรมด้วยตนเอง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการอบรม

© 2022 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.