หน้าหลัก
กำหนดการ
อบจ.สมุทรสาคร
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หลักการและเหตุผล

        ปัจจุบันจำนวนกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านกว่า 4 แสนราย ได้เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมี ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวจังหวัดสมุทรสาคร จากสังคมเกษตรกรรม เปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย และสภาพบ้านเรือนของคนในชุมชนกลายเป็นอาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึงระบบการจัดเก็บและสถานที่กำจัดขยะไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในขณะที่พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองมีการทิ้งขยะมูลฝอยและน้ำเสียลงคลองสาธารณะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำในคลองธรรมชาติมีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสหากรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบบำบัดมลพิษต่างๆไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ มลพิษที่ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งมีค่าเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชน ทำให้มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมอยู่บ่อยครั้ง เช่น ปัญหากลิ่นรบกวนจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ทุกปัญหาที่กล่าวมาล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่ง นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของพืชพันธุ์ในท้องถิ่น การลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ ปัญหาพื้นที่ถูกกัดเซาะรุนแรงและมีปริมาณเพิ่มขึ้น อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ขาดความรู้ และความเข้าใจ นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางชายฝั่ง ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และงบประมาณของภาครัฐในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้

       ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 หมวด 4 มาตรา 45 (7) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในอนาคต จึงควรมีการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ร่วมมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ในเบื้องต้น รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลักของจังหวัดใน 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่น การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ำ และการจัดการป่าชายเลน

student

        การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีระยะเวลาาอบรมจำนวน 19 วัน โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ 1) โครงการค่ายผู้นำโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 2 จำนวน 3 วัน และ 2) โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารจังหวัดสมุทรสาครรุ่นที่ 12 จำนวน 16 วัน ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งเนื้อหาการสอน การฝึกทักษะจากการทดลอง พร้อมทั้งการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการทำโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกำหนดเนื้อหาและวิธีการจัดอบรมให้กับเยาวชน โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนำของเยาวชนในการสื่อสารไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนท้องถิ่นให้ร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน
 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายและแกนนำในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร
 4. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 - 2 จำนวน 86 คน โดยมีคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้

 1. สัญชาติไทยและศึกษาในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร
 2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 2
 3. สัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านหรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 4. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50
 5. หากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 1. การบรรยายและทำกิจกรรมในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม
 2. การฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 3. การทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง
 4. การนำเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครเป็นสำคัญ

องค์กรจัดงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ดำเนินการ

 1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. สถานที่ศึกษาดูงานที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน
 2. เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
 3. เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถสร้างเครือข่ายและแกนนำในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
 4. มีโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัด

การประเมินผลสำเร็จโครงการ

 1. Pre-Post Test เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
 2. แบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการ และฝึกปฏิบัติการภาคสนามรายหัวข้อ
 3. แบบประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษา
 4. แบบประเมินผลการจัดโครงการโดยภาพรวม
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12