หน้าหลัก
กำหนดการ
อบจ.สมุทรสาคร
 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

หลักการและเหตุผล

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผ่านมาแล้วจำนวน 9 รุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2559 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนกว่า 11 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) โดยการจัดกิจกรรมโครงการจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะการฝึกฝนทักษะให้เยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ในเบื้องต้น ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมจะเน้นการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาหลักของจังหวัดในกิจกรรมวิชาการและฝึกปฏิบัติผ่านหัวข้อทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ มลพิษทางอากาศและกลิ่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางน้ำ และการจัดการป่า ชายเลน ประกอบกับการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ทำให้เยาวชนได้เห็นสภาพพื้นที่จริง เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไข ตลอดจนการฝึกความเป็นผู้นำ การรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมการทำโครงงานกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเยาวชนต้องค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งในฐานข้อมูล หรืออินเตอร์เนต ภายใต้การให้คำแนะนำจากอาจารย์และพี่เลี้ยง ส่งผลทำให้เยาวชนได้มีโอกาสการฝึกคิดวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ส่งผลให้เยาวชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน และการนำผลงานไปต่อยอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้ต่อไป

       ดังนั้น เพื่อเป็นการสานต่อภารกิจในการพัฒนาการเรียนรู้ และปลูกฝังเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการฝึกทักษะเนื้อหาควบคู่กับการทดลองปฏิบัติ และการทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 10 เพื่อสานต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจ อันเป็นพื้นฐานให้เยาวชนเกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแกนนำเพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนเยาวชน โรงเรียน และชุมชนต่อไป

student

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน
 2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายและแกนนำในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาคร
 4. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 - 2 จำนวน 86 คน
 2. สัญชาติไทยและมีทะเบียนบ้านหรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 3. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมของปีการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.50
 4. หากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 จะต้องเป็นผู้มีจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 1. การบรรยายและทำกิจกรรมในห้องเรียน และการศึกษาดูงานภาคสนาม
 2. การฝึกปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 3. การทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การจัดการและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง
 4. การนำเสนอแนวคิดในรูปแบบโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครเป็นสำคัญ

องค์กรจัดงาน

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ดำเนินการ

 1. สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. สถานที่ศึกษาดูงานที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อ

ระยะเวลาดำเนินการ

โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในรุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 16 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน
 2. เยาวชนเกิดจิตสำนึกในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ
 3. เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถสร้างเครือข่ายและแกนนำในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
 4. มีโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัด

การประเมินผลสำเร็จโครงการ

 1. Pre-Post Test เพื่อประเมินความรู้ทางวิชาการของนักเรียนทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม
 2. แบบประเมินผลกิจกรรมวิชาการ และฝึกปฏิบัติการภาคสนามรายหัวข้อ
 3. แบบประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษา
 4. แบบประเมินผลการจัดโครงการโดยภาพรวม
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 10