About Image

เกี่ยวกับคลินิกสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าความรู้ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติแล้ว คณะสิ่งแวดล้อมฯ ยังมีการให้บริการทางวิชาการกับสังคม โดยมีหน่วยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้.

ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการตรวจวัดคุณภาพ ดิน น้ำ และอากาศ ปัจจุบันคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านการวิจัย ตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพของสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจหาสารปนเปื้อนต่างๆ ทั้งในน้ำ ดิน และอากาศ

ด้านน้ำ
สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาค่า BOD, COD, DO, Coliform Bacteria, Oil & Grease, ค่าการนำไฟฟ้า, ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง, ความกระด้างของน้ำ, ของแข็งละลายทั้งหมด, โลหะที่มีอยู่ในน้ำ, ซัลเฟต, ฟอตเฟต, ไนเตรต, คลอไรด์, แอมโนเนีย ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งน้ำเสีย น้ำอุปโภค น้ำบริโภค.

ด้านดิน
สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารของพืชในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุ, ฟอสฟอรัส, หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และขนาดอนุภาคของดิน เป็นต้น

ด้านอากาศ
สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์หาฝุ่นรวม(TSP), ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในบรรยากาศ (PM 10) (ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

Our Services

ขั้นตอนการให้บริการ

ท่านสามารถดาวโหลดขั้นตอนการให้บริการของคลินิกสิ่งแวดล้อม ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดขั้นตอนให้บริการ >>

แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่างน้ำ/ราคาค่าวิเคราะห์

ผู้ขอรับบริการสามารถดาวโหลดใบส่งตัวอย่างน้ำพร้อมราคาค่าวิเคราะห์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลด>>

แบบฟอร์มใบส่งตัวอย่างดิน/ราคาค่าวิเคราะห์

ผู้ขอรับบริการสามารถดาวโหลดใบส่งตัวอย่างดินพร้อมราคาค่าวิเคราะห์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลด>>

วิธีการเก็บตัวอย่าง

รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างเพื่อเตรียมส่งตรวจ

อ่านได้ที่นี่ >>

ปริมาณตัวอย่าง และภาชนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง

ในการวิเคราะห์พารามิเตอร์แต่ละชนิดจะใช้ปริมาณตัวอย่างที่แตกต่างกัน ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

อ่านได้ที่นี่ >>

รายชื่อบริษัทที่ออกรายงานผลแล้ว

ท่านสาามารถดูรายชื่อบริษัทที่ออกรายงานผลแล้วได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดูรายชื่อ>>

Contact Us