• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การปรากฏและการกระจายของละองละมั่งภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวข้อ

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

MU-SDGs Case Study

การปรากฏและการกระจายของละองละมั่งภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

Occupancy and Distribution of Eld’s Deer (Rucervus eldii) after Reintroduction in Salakphra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province

แหล่งทุน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส่วนงานหลัก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงานร่วม

-

ผู้ดำเนินการหลัก

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

ผู้ดำเนินการร่วม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คำอธิบาย

 

การศึกษาการปรากฏและการกระจายของละองละมั่งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นเวลา 10 ปี โดยใช้การวางกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า และวิเคราะห์การปรากฏและการกระจายของละองละมั่งโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อเป็นการติดตามความสำเร็จในการปล่อยละองละมั่งและใช้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์ประชากรละองละมั่งภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับประเทศไทยต่อไป

เนื้อหา MU-SDGs Case Study

 

ความสำคัญ วัตถุประสงค์โครงการ

ละองละมั่ง (Rucervus eldii) เป็นสัตว์กินพืชขนาดกลางที่พบบริเวณป่าราบตํ่า (lowland forest) ของเขตร้อนชื้นของเขตสัตวภูมิศาสตร์ย่อยอินโด-พม่าที่มีความเสี่ยงจากการถูกลักลอบล่า และการเปลี่ยนที่ดินไปเพื่อทำการเกษตร ทำให้ประชากรเหลืออยู่น้อยมากและอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่ขนาดเล็กจำนวนไม่มากนักและถูกจัดไว้ในกลุ่มของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  ปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์ละองละมั่งในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น โดย

เฉพาะชนิดย่อยพม่า ซึ่งไม่ได้พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น เมื่อนำละองละมั่งพม่าไปปล่อยในพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงแรกๆ จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นมีการนำไปปล่อยยังสถานที่อื่น ๆ อีกหลายแห่งรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จค่อนข้างดี ปัจจุบันคาดว่ามีละองละมั่งเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้มากกว่า 100 ตัว แต่ยังไม่มีรายงานเป็นทางการ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปรากฏและการกระจายของละองละมั่งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระมาเป็นเวลา 10 ปี ติดตามความเหมาะสมของการรองรับการใช้ประโยชน์ของประชากรละลองละมั่งภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และเป็นแนวทางในการจัดการประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมภายหลังการปล่อยละองละมั่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และพื้นที่อนุรักษ์อื่นๆ

การดำเนินการ

การสำรวจพื้นที่เบื้องต้นร่วมกับการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา เพื่อสังเกตพฤติกรรมของละองละมั่ง และสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ประเมินความมากมายและการกระจายของละองละมั่ง ศึกษาโครงสร้างประชากร วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกถิ่นที่อาศัย และการปรากฏของละองละมั่ง และกิจกรรมในรอบวันของละองละมั่งที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ที่เข้ามาใช้พื้นที่ร่วมกับละองละมั่งในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการละองละมั่ง และสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี อย่างยั่งยืน

 

ผลการดำเนินงาน

 

ความแตกต่าง หรือมีเอกลักษณ์ที่ต่างจากโครงการอื่น

 

ผลกระทบในระดับชุมชน ประเทศ ระดับโลก

จากความสำเร็จในการปล่อยละองละมั่งคืนสู่ธรรมชาติ ช่วยให้ระบบนิเวศมีความซับซ้อนมากยิ่ง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับประชากรเสือโคร่งที่กระจายมาจากพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการประชากรเสือโคร่งของประเทศและของโลก และยังทำให้ระบบนิเวศบกมีความยั่งยืนมากขึ้นตาม SDGs

SDGs หลักที่สอดคล้องกับกิจกรรม

15

SDGs อื่น ๆ ที่สอดคล้อง

 

 

รูปหน้าปก (ที่จะโชว์หน้าเว็บ)

 

รูปหน้ารายละเอียด

 

Key Message

 

ความสำเร็จในการปล่อยละองละมั่งคืนสู่ธรรมชาติ สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการประชากรและถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและเป็นต้นแบบให้พื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ ต่อไป

Links ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 1 Global Research and Innovation

อัลบั้มภาพ

 

Partners/Stakeholders

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวชี้วัด THE Impact Ranking

15.2.3, 15.3.5


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.