• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กิจกรรมคณะ

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาการตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ

17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตณะ พฤกษากร อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยการตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชา EGCG 231 Environmental and Everyday Life โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ จากภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬหห์ อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ก่อนเข้าเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ อาคารสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนากร อ้วนอ่อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


© 2023 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.